bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

TÀI NGUYÊN NGHIÊN CỨU

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Với mục tiêu xây dựng Trường bet365 ee - ĐHQGHN trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, Trường bet365 ee - ĐHQGHN xác định: Nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo nền tảng cho những nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu; Nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến thực tiễn và chính sách phát triển kinh tế cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam; Nghiên cứu những vấn đề liên ngành mới và Nghiên cứu những vấn đề cấp bách, nảy sinh trong quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế nói chung và của Trường bet365 ee -ĐHQGHN nói riêng.