bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đồng chí Nguyễn Trúc Lê

Bí thư Đảng ủy Trường bet365 ee nhiệm kỳ 2020-2025


PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đồng chí Nguyễn Anh Thu

Phó Bí thư Đảng ủy Trường bet365 ee nhiệm kỳ 2020-2025

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đồng chí Phạm Minh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường bet365 ee nhiệm kỳ 2020-2025


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH


ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

Đồng chí Nguyễn Anh Thu

Đồng chí Nguyễn Anh Thu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đồng chí Trần Đức Hiệp

Đồng chí Trần Đức Hiệp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà

Ủy viên Ủy ban kiểm tra